POKLÁDKA ŠINDELE

OBECNÉ POŽADAVKY PŘI POKLÁDCE ŠINDELE

 • STŘEŠNÍ PLÁŠŤ: Pro použití na nových podklad nebo stávající podklad dobrého stavu, plnoplošné bednění, OSB desky nebo palubky maximální šířky 150mm, které mají dostatečnou soudržnost a hladký povrch. V případě požadavku hořlavosti třídy A je vyžadována min.tloušťka podkladu 12mm. V případě požadavku hořlavosti třídy A je vyžadována min.tloušťka podkladu 12mm. Šindel se NESMÍ upevňovat přímo na izolaci nebo izolační desky bez souhlasu společnosti GAF. Střešní plášť a stávající povrchové materiály musí být před aplikací suché.
 • PODKLADNÍ PÁS: Podkladní pásy pod šindele mají mnoho výhod včetně prevence proti zatečení vody hnané deštěm do interiéru budovy a prevence proti reakci vytečené mízy ze dřeva s asfaltovým šindelem. Podkladní pás musí být položen bez nerovností.
 • PŘIPEVŇOVACÍ PRVKY: Doporučuje se použití hřebíků spíše než sponek. Používejte pouze hřebíky z pozinkované oceli nebo hliníku, s hladkým nebo profilovaným dříkem, hlavou průměru 10-12mm. Spojovací materiál by měl být dostatečně dlouhý, aby proniknul min. 19mm do dřevěného bednění, OSB desky nebo palubky. Spojovací materiál musí být v jedné rovině s povrchem šindele. Případné přebití pod rovinu šablony může způsobit poškození šindelů. Naopak nedostatečné přibití zapřičiní nekvalitní slepení šablon nad sebou. Jestliže je teplota pod +7°C, nebo v místech, kde lze očekávat prašnost nebo písek ve vzduchu, je doporučeno ruční slepení šablon (viz. Odolnost proti větru/ruční slepení).
 • ODOLNOST PROTI VĚTRU/RUČNÍ SLEPENÍ: Tyto šindele mají speciální lepící vrstvu tmele, který po aplikaci pevně spojí šindele dohromady,kdy jsou vystaveny slunci a vysokým teplotám. Šindele kladeny na podzim nebo v zimě se nemusí slepit až do příštího jara. Pokud budou šablony šindele poškozené větrem ještě před slepením, samolepící pásek bude zaprášen nebo nebudou-li vystaveny odpovídající povrchové teplotě, pak se šablony nikdy nemusí samy slepit. Nedostatečné slepení vzniklé za těchto okolností vyplývajících z přírodních vlivů není považováno za výrobní vadu. Chcete-li zajistit okamžité slepení, aplikujte asfaltový tmel o velikosti 15x15mm na spodní stranu šablony cca 25mm a 330mm od krajů šablony. Šindel musí být pevně vtlačen do tmele. Pro maximální odolnost proti větru podél hrany přitmelte šindele k podkladnímu pásu a vzájemně proužky asfaltového tmele v šířce 100mm.
 • UPOZORNĚNÍ: Použijte pouze malé množství tmele (tl.max 3mm). Aplikace nadměrného množství lepidla může způsobit puchýře na šindeli a způsobit měknutí asfaltu v podkladním pásu.
 • FOLIOVÉ PÁSKY: Foliové pásky jsou na zadní straně každé šablony šindele, aby se zabránilo slepení šindelů v balíku. Jejich odstranění se nedoporučuje před aplikací.
 • POUŽITÍ NA MANSARDÁCH A NA VYŠŠÍCH SKLONECH: Na střechách se sklony většími než 60°(NEPOUŽÍVEJTE na svislé boční stěny) je povinné ruční podtmelení šablon. Po umístění šablony na místo, aplikujte asfaltový tmel o velikosti 15x15mm dle popisu Odolnost proti větru/ruční slepení. Šindel musí být pevně vtlačen do tmele.
 • ASFALTOVÝCH TMEL:K tmelení asfaltového šindele používejte pouze tmely, které jsou k tomuto účelu výhradně určeny.
 • VĚTRÁNÍ: Všechny střešní konstrukce musí být opatřeny větracím systémem pro odvod vzdušné vlhkosti ze střešního pláště. Větrací mezera musí odpovídat doporučení uvedenému v ČSN 731901 v platném znění.
 • NEREZAVĚJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ: Doporučeno podél bočních a okapových hran na všech typech bedněních. Klempířské prvky musí odpovídat doporučení uvedenému v ČSN 733610 v platném znění.
NAHORU

POSTUP KLADENÍ

1 PODKLADNÍ PÁS: Standardní sklon 18° a více

Položení podkladního pásu: Položte podkladní pás v jedné vrstvě bez nerovností, a to na rovný podklad. Použijte pouze tolik hřebíků, kolik udrží pás na místě, dokud jej nezakryjete šindelem. Položení podkladního pásu u okapu: Použijte materiál např. od GAF Weather Watch® nebo StormGuard®, nebo jiný SBS pás, a to v místech, kde hrozí vzlínání vody od tajícího ledu pod podkladní pás.

2 STARTOVACÍ ŘADA:

Odřezáním spodní části šablony získáte celistvý pruh asfaltového pásu v délce 1,0m, tento pás použijte na startovací řadu, podtmelte v celé délce okapového plechu a přibijte min. 4 hřebíky dle sklonu, min.75mm od kraje bednění.

3 PRVNÍ ŘADA:

Začněte a pokračujte s celou šablonou šindele položením v jedné rovině se startovací řadou. Šindele mohou být pokládány z prava do leva i z leva do prava. NEUKLÁDEJTE šablony šindele přímo na střeše, mohlo by dojít k poškození šablon (slepení, zaprášení). Pro správné promíchání barevných odstínů, používejte šablony z více balíků.

4 DRUHÁ ŘADA:

Odřízněte 150mm od kraje šablony. Umístěte šablony druhé a dalších řad nad sebou v jedné rovině s horními "řezy"šablony. Tím vznikne 127mm vysoký pás. Dále pokládejte již celé šablony do řady.

5 TŘETÍ ŘADA:

Odřízněte 280mm z první šablony této řady, pak pokračujte kladením již celé šablony. Pro dosažení rovné podkládky se doporučuje naznačit si křídou linii každé šesté řady. POZNÁMKA: Šindele mohou být pokládány od levé či od pravé strany. Vždy s odříznutou částí šablony.

6 ČTVRTÁ A ZBÝVAJÍCÍ ŘADY:

Odřízněte 430mm z první šablony této řady, pak pokračujte kladením již celé šablony. Od páté řady opakujte postup 3-6.

7 HŘEBEN A NÁROŽÍ:

Použijte originální hřebenové prvky GAF Z®Ridge, Seal-A-Ridge nebo Timbertex. Jednoduchým zlomením dílců šablony získáte čtyři kusy hřebenových dílců. Dílce překládejte ve směru převládajícího větru. Po stranách dílce přibijte hřebíky k podkladu (PVC hřebenové odvětrání či bednění-bez odvětrání střechy).

Další postupy vč.obrázků naleznete ZDE v dokumentu Návod na montáž šindelů Timberline

NAHORU

TYPY PRO ÚDRŽBU STŘECHY

 • Přestože je šindel již při výrobě opatřen nástřikem proti růstu mechů a lišejníků, stejně jako u ostatních typů krytin doporučujeme provádět pravidelnou údržbu střešní krytiny.
 • Čas od času odstraňte ze střechy jemným ometením větvičky, listí a jiné smetí.
 • Udržujte čistá a průchodná úžlabí a okapy.
 • Stromy nad střechou prořezávejte tak, aby se větve nedotýkaly šindelů a nepadaly na střechu.
 • Zamezte pnutí popínavých rostlin po střeše.
 • Zbytečně po střeše nechoďte, v nutných případech použijte boty s měkkou podrážkou.
 • Pro případ nutné chůze po střeše položte přes krytinu žebřík nebo jinou vhodnou ochranu.
 • Nedovolte, aby voda z okapu tekla přímo na střechu pod ním, zajistěte připojení okapu k odtoku a odvedení vody na zem.
 • Pro průběžný odtok vody a odtávání sněhu ze žlabu okapového systému doporučujeme osadit otopné kabely. Vyhnete se tak zamrzání žlabu a okapové hrany a padání sněhu přes hranu střechy.
NAHORU